• Home
  • /Αγροτικά
  • /Κτηματολόγιο στην Βοιωτία : Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την σωστή υποβολή της δήλωσης κτηματολογίου.

Κτηματολόγιο στην Βοιωτία : Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την σωστή υποβολή της δήλωσης κτηματολογίου.

 

Από 28 Φεβρουάριου έως 28 Μαΐου θα γίνεται η υποβολή δηλώσεων για το κτηματολόγιο σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές καλούνται να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
α) Από τον Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ
β) Από τον Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ), ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΔΑΥΛΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ, ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΑΡΟΡΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΡΩΜΑΙΙΚΟΥ, ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

Στους Καλλικρατικούς Δήμους:
γ) ΑΛΙΑΡΤΟΥ
δ) ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ε) ΘΗΒΑΙΩΝ
στ) Από τον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΑΡΜΑΤΟΣ, ΑΣΩΠΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

 1. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση :

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώµατός τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Τέτοια δικαιώµατα είναι π.χ. η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (οίκησης, δι όδου κ.λπ.), η υποθήκη / προσηµείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, µακροχρόνιες µισθώσεις,χρονοµεριστικές µισθώσεις (time sharing), χρηµατοδοτικές µισθώσεις ακινήτου (leasing), µεταλλειοκτησίες, µεταφορά συντελεστή δόµησης. Όποιος αποκτά δικαίωµα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούµενο δικαιούχο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωµα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτοµα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

 2. Ποια δικαιολογητικά έγγραφα ή και στοιχεία συνυποβάλλονται µε το έντυπο της δήλωσης :

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

– Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. συµβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο µε περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% µε δωρεά, το 30% µε γονική παροχή και το 45% µε αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

– Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο

– Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου

– Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου

– Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ).

.

Επισης, ο  δηλών υποχρεούται µε τη δήλωσή του να προσκοµίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός της θέσης ( εντοπισµός) και των ορίων του δηλούµενου ακινήτου στους κτηµατολογικούς χάρτες

Εφόσον υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισµού και προσδιορισµού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραµµα («εξαρτηµένο τοπογραφικό») που διαθέτει συντεταγµένες Χ και Ψ στο Εθνικό Σύστηµα Συντεταγµένων (ΕΓΣΑ 87) που χρησιµοποιεί και το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµιστεί.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:

– αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συµβόλαιο

– γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου

– έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο

– έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρµογής κλπ)

 Εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα.

Στις δοµηµένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπι σµό του ακινήτου. Επίσης στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρµογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις µπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο και να προσκοµιστούν τα σχετικά στοιχεία.

 3. Υπολογισµός και καταβολή του πάγιου τέλους κτηµατογράφησης

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηµατογράφησης. Ο υπολογισµός του τέλους γίνεται µετά την προσωρινή καταχώριση των στοιχείων της δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται µόνο µετά την καταβολή του παγίου τέλους. Η καταβολή του τέλους µπορεί να γίνει σε όλες σχεδόν τις τράπεζες.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, η πληρωµή πραγµατοποιείται µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.

Το ποσό του παγίου τέλους κτηµατογράφησης ανέρχεται σε:

– τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ), • είκοσι (20) ευρώ ανα δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που

αποτελούν αυτοτελείς διηρηµένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήµατα).

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οι κισµών) τα φυσικά πρόσωπα µόνον που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώµατα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α.,καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) µόνο

δικαιώµατα,ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού αυτών. Η διάταξη εφαρµόζεται µόνο γι α τους δι καιούχους δικαιωµάτων κυριότητας και δουλειών.

Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισµού προϋφισταµένου του 1923 ή εκτός ορί ου οι κισµού κάτω των 2.000 κατοί κων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηµατικής δόµησης.

 Για την υποβολή της δήλωσης και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2261024697 και 2261089833 ή επισκεφτείτε τα γραφεία μας Σοφοκλέους 16 Λιβαδειά.