• Home
  • /Αγροτικά
  • /Μέχρι 2 Απριλίου οι αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης, με 232 εκατ. μπάτζετ για μεμονωμένους αγρότες

Μέχρι 2 Απριλίου οι αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης, με 232 εκατ. μπάτζετ για μεμονωμένους αγρότες

 

Ηλεκτρονικές αιτήσεις έως τις 2 Απριλίου µπορούν να υποβάλλουν αγρότες και συλλογικά σχήµατα για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης, µε την οριστικοποίηση αυτών να σηµαίνει αυτόµατα και την έναρξη των επενδύσεων που αξιώνουν ενίσχυση. Πρακτικά λοιπόν από 21 ∆εκεµβρίου οι φάκελοι υπογεγραµµένοι από γεωπόνο-µελετητή µπορούν να οριστικοποιηθούν και να λάβουν πρωτόκολλο µε τα τυπικά δικαιολογητικά, ενώ σε δεύτερη φάση που θα ανακοινωθεί από τις διαχειριστικές οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συµπληρωµατικά στοιχεία τεκµηρίωσης του αιτήµατος.

Όσοι λοιπόν αγρότες θέλουν να επενδύσουν σε µηχανολογικό και κτηριακό εξοπλισµό και θα κάνουν αίτηση ένταξης στη ∆ράση 4.1.1 του Μέτρου θα πρέπει να τηρούν τα εξής κριτήρια:

-Να είναι από 18 έως 61 ετών.

-Να έχουν υποβάλλει αίτηση ΟΣ∆Ε το έτος 2017 για γεωργική εκµετάλλευση µε ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000 ευρώ.

-Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.

-Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι .

-Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υποµέτρου 6.1 (Νέοι Αγρότες του 2014, 2016 και 2018)

Τα ίδια κριτήρια ισχύουν για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και περιβαλλοντικό εξοπλισµό, εκτός από την υποχρέωση του «κατ’ επάγγελµα αγρότη».

Βρείτε εδώ την Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα Σχέδια Βελτίωσης.pdf

 

Ξεχωριστό µπάτζετ για οµάδες

Για τα συλλογικά σχήµατα που είναι πρώτη φορά επιλέξιµα, δεσµεύτηκε το 25% της προκήρυξης για τη ∆ράση 4.1.1 δηλαδή 74 εκατ. ευρώ και για τη ∆ράση 4.1.3 το 50% των κονδυλίων, δηλαδή 10 εκατ. ευρώ. Φυσικά η ανωτέρω κατανοµή είναι ενδεικτική καθώς εντός της ίδιας δράσης είναι δυνατή η µεταφορά πιστώσεων µεταξύ κατηγοριών δικαιούχων στην περίπτωση που σε µία κατηγορία παρουσιάζεται πλεόνασµα πιστώσεων ενώ σε άλλη έλλειµµα.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης πέρα της βαθµολογίας που πρέπει να τηρούν είναι οι εξής:

-Να είναι εγγεγραµµένοι και ενήµεροι στο οικείο µητρώο.

-Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράµµατος.

-Να εµφανίζουν, τις τρεις προηγούµενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµάτων προ φόρων και αποσβέσεων και µέσο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήµατα συστάθηκαν εντός της προηγούµενης τριετίας.

 

Οι πρώτες πωλήσεις τρακτέρ ήδη έγιναν

Η ζήτηση για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης καταγράφεται πολύ µεγάλη σύµφωνα µε τους µελετητές, ενώ έχουν γίνει πράξεις και δοθεί, έστω και άτυπα, τρακτέρ. Ωστόσο θέλει προσοχή καθώς υπάρχει η περίπτωση να υπάρξουν επιλαχόντες. Ειδικά σε Περιφέρειες όπως η Θεσσαλία που τα 30 εκατ. ευρώ τα οποία της µοιράστηκαν, θεωρούνται από κάποιους «ψίχουλα» και προβλέπεται µάχη για την ένταξη. Φυσικά εδώ θα µετρήσει η βαθµολογία όπου όχι µόνο πρέπει να πιάσει ο υποψήφιος το όριο των 45 πόντων αλλά και να προσπαθήσει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη βαθµολογία ώστε να εξασφαλίσει στο τέλος ότι θα βρίσκεται στον πίνακα των δικαιούχων. Ειδικότερα όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα τους περισσότερους πόντους συγκεντρώνουν τα εξής κριτήρια:

-Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκµεταλλεύσεων των οποίων η παραγωγική δυναµικότητα είναι προσανατολισµένη στην αιγο-προβατοτροφία, στην παραγωγή οπωροκηπευτικών, στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στην παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων (έως 17 βαθµοί).

-Οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης µεταξύ 15.001 και 25.000 ευρώ σε όρους τυπικής απόδοσης (5 βαθµοί).

-Όταν το σύνολο των αιτούµενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν το 4πλάσιο της παραγωγικής δυναµικότητας (15 βαθµοί).

-∆υνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (13 βαθµοί).

-Νέοι Αγρότες (8 βαθµοί).

-Πτυχιούχοι γεωπόνοι (5 βαθµοί)

-Επενδύσεις σε στάβλους, θερµοκήπιες, νέες φυτεύσεις (8 βαθµοί).

-Αύξησης του δείκτη τυπικήαπόδοση/ΜΑΕ πάνω από 20% (5 βαθµοί).

-Κριτήρια προτεραιότητας σε καλλιέργειες ή εκτροφές ανά Περιφέρεια (έως 14 βαθµοί).

 

Μονάδες βιοαερίου έως 500.000 ευρώ

Την αγορά εξοπλισµού και την κατασκευή µονάδων βιοαερίου επιδοτεί η δράση 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης, επένδυση που φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική για Οµάδες κτηνοτρόφων. Παράλληλα οι αγρότες µπορούν να επενδύσουν σε net metering, δηλαδή στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή άλλων πηγών ανανεώσιµης ενέργειας που θα συµψηφίζεται η ενέργεια που παράγουν εκείνη που καταναλώνουν.

Στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης για τις εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, µε εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της εκµετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

Αντίστοιχα για συλλογικές επενδύσεις ο επιλέξιµος προϋπολογισµός είναι 500.000 ευρώ.

 

Ό,τι τεκμηριωμένος εξοπλισμός ζητηθεί λαμβάνει ενίσχυση

Ο φάκελος που θα υποβάλλουν οι αγρότες µπορεί να περιέχει οποιοδήποτε είδος µηχανολογικού εξοπλισµού αρκεί και είναι αγροτικός και σαφώς τεκµηριωµένος από τη µελλοντική και την παρούσα δοµή της εκµετάλλευσης. Φυσικά, εδώ εξαιρούνται µηχανήµατα συγκοµιδής σιτηρών, βάµβακος, βιοµηχανικής ντοµάτας και τεύτλων που είναι επιλέξιµα µόνο για συλλογικές προσπάθειες.

Ενδεικτικά οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αιτηθούν στα πλαίσια του Μέτρου 4.1.1:

-Τρακτέρ ιπποδύναµης ανάλογης της µελλοντικής κατάστασης της εκµετάλλευσης αναλόγως το αποτέλεσµα από τον αλγόριθµο TERES. Κατά παρέκκλιση για δενδροκαλλιέργειες και αµπελώνες άνω των 20 στρεµµάτων µπορεί η ιπποδύναµη να φτάσει τους 80 ίππους και για αροτριαίες άνω των 200 στρεµµάτων τους 90 ίππους. Εδώ έχει δοθεί η δυνατότητα προσαύξησης 10 ίππων υπό προϋποθέσεις.

-∆ονητές κορµού ή βραχιόνων (ακρόδρυα, ελιές).

-Πλατφόρµες µε κινητές θέσεις για εργάτες συλλογής (Ευπαθείς καρποί: Μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, κεράσια κ.λπ.).

-Παρελκόµενα µηχανήµατα συγκοµιδής για οπωροκηπευτικά.

-Σπαρτικές µηχανές για απευθείας σπορά (εφαρµογή στη µέθοδο της ακαλλιέργειας).

-Αυτοκινούµενες µηχανές συγκοµιδής αµπέλου.

– Σπαρτικές µηχανές, ψεκαστικά  και λιπασµατοδιανοµείς µεταβλητής δόσης (VRT).

-Συστήµατα GPS, software παρακολούθησης παραγωγής και γενικότερα συστήµατα γεωργίας ακριβείας.

-Εξοπλισµός δικτυοκήπιων, θερµοκηπίων, υδροπονίας.

-Αυτόµατες µεταφυτευτικές.

-Σταβλικός εξοπλισµός, ροµποτικά αλµεκτήρια και ταΐστρες, συστήµατα καταγραφής και παρακολούθησης κοπαδιού.

-Aγορά καινούργιου µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου,αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών µη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε σπορά στον αγρό. Εδώ συµπεριλαµβάνονται και οι άδειες φύτευσης αµπελώνων του 2015 και 2016 αλλά και οι επόµενες που θα δοθούν.

 

Πλαφόν 150.000 ευρώ  για επενδύσεις σε φυτεύσεις και εξοπλισµό

Γενικότερα η επιλέξιµη δαπάνη στα πλαίσια του Μέτρου 4.1.1 µπορεί να φτάσει τα 500.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και το 1 εκατ. ευρώ για τα συλλογικά σχήµατα. Ωστόσο εδώ ισχύουν επίσης οι εξής προϋποθέσεις:

Για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ο προϋπολογισµός δαπανών για επενδύσεις i) σε µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: ελκυστήρας, παρελκόµενα ελκυστήρα) και ii) εγκατάστασης πολυετών φυτειών, συµπεριλαµβανοµένων των περιφράξεων αυτών, αθροιστικά, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 ευρώ). Από τον περιορισµό εξαιρούνται χορτοδετικές µηχανές αξίας µεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυµούλκα µε διάταξη αυτοφόρτωσης).

-Επιπλέον η δαπάνη αγοράς τρακτέρ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.

-Η δαπάνη αγοράς παρελκόµενων κατεργασίας εδάφους δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 40.000 ευρώ.

-Η δαπάνη αγοράς πολυµηχανηµάτων κατεργασίας εδάφους δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 55.000 ευρώ.

-Η δαπάνη αγοράς αλυσοπρίονου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

 

Από την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Δικαιούχοι μπορεί να είναι συνεργατικά σχήματα, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.  Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο μέτρο των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συνεργατικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ ή να είναι νεοσύστατα.

Ο προϋπολογισμός των 316 εκατ. ευρώ  της προκήρυξης έχει κατανεμηθεί με την εκχώρηση στις Περιφέρειες, με βάση αντικειμενικούς δείκτες σε συνεργασία και διαβούλευση μαζί τους.

Ο προϋπολογισμός για τα ατομικά Σχέδια Βελτίωσης μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με βάση την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, ενώ για τα συνεργατικά σχήματα αντίστοιχα μέχρι 1 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στους νέους γεωργούς μέχρι 80%, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι 75%  και στα συνεργατικά σχήματα μέχρι και 85%. (Αυτά είναι τα μέγιστα ποσοστά που αφορούν στα νησιά Αιγαίου. Για την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι χαμηλότερα λόγω Κανονισμού).

Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και στις καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (όπως η ελαιοκομία). Ακόμη, δόθηκε η δυνατότητα και στις Περιφέρειες να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες στους τομείς που εκείνες επιθυμούν. Επιπλέον, προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά  δυνατότητες της εκμετάλλευσης.

Με τα σχέδια βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες. Ακόμη, οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης».

 

Πρόσκληση για τα υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης)

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τα υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι συλλογικά πρόσωπα αγροτών, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που είναι  ενεργοί γεωργοί. Για το 4.1.1, οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ ή να είναι νεοσύστατα.

Βρείτε εδώ την κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά δράση και κατηγορία δικαιούχου 

 

Στη δράση 4.1.1 το 25% του ποσού θα κατευθυνθεί για την ένταξη προτάσεων που θα υποβληθούν από συλλογικά σχήματα αγροτών. Για τη δράση 4.1.3 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50%.

 

Ποσά και Ένταση Ενίσχυσης:

Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού

Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1 εκατ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Βρείτε εδώ τον πίνακα με την ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία υποψηφίου και τόπου μόνιμης κατοικίας ή έδρας

 

Επιλέξιμες Επενδύσεις:

Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

από http://www.agronews.gr