Νέες πληρωμές από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

 

Από τις 17/01/2018 έως τις 18/01/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 832.805,96 €: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 17/01/2018-18/01/2018

από http://www.agrocapital.gr