Ομάδες παραγωγών

  • Home
  • /Ομάδες παραγωγών
[featurebox type=»custom» bg_color=»#006224″ border_color=»#1e73be» font_color=»#ffffff» icon_position=»center» icon=»fa-group» icon_background=»#81d742″]

Στον ΑΙΧΜΕΑ στηρίζουμε τη δημιουργία ελκυστικών και λειτουργικών Ομάδων Παραγωγών ώστε οι παραγωγοί να ENΩΘΟΥΝ και να μπουν πιο δυναμικά στην αγορά ενισχύοντας τη διαπραγματευτική τους
ΔΥΝΑΜΗ αλλά και διασφαλίζοντας ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΕΡΕΣ τιμές και καλύτερη διάθεση των προϊόντων τους.

[/featurebox]

Τι εννοούμε με τον όρο Ομάδες παραγωγών
Τι απαιτείται για τη σύσταση μιας Ομάδας Παραγωγών;
Ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης μιας Ομάδας Παραγωγών;
Τι άλλες υποχρεώσεις έχουν οι Αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών;
Ποια τα κίνητρα για τη Δημιουργία μιας Ομάδας Παραγωγών;
Επιχειρησιακά Προγράμματα Ομάδων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών;

Σε αυτήν την κατεύθυνση αναλαμβάνουμε:

[featurebox type=»general_shaded» icon=»fa-arrows» icon_background=»#81d742″ icon_position=»left»]Την παροχή οδηγιών-κατευθύνσεων για τη σωστή σύνταξη των καταστατικών και την εύρεση της καταλληλότερης νομικής μορφής που ταιριάζει στις δυνατότητες των ενδιαφερόμενων παραγωγών[/featurebox][featurebox type=»general_shaded» icon=»fa-book» icon_background=»#81d742″ icon_position=»left»]Την προετοιμασία του Φακέλου Υποψηφιότητας για την αναγνώριση της ομάδας και συνεχή παρακολούθηση της πορείας του[/featurebox][featurebox type=»general_shaded» icon=»fa-terminal» icon_background=»#81d742″ icon_position=»left»]Τη σύνταξη και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας για την ενίσχυση των επενδύσεων της Ομάδας από αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και Τεχνική στήριξη της υλοποίησής τους[/featurebox][featurebox type=»general_shaded» icon=»fa-folder-o» icon_color=»#ffffff» icon_background=»#81d742″ icon_position=»left»]Την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την ενίσχυση επενδύσεων Ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών καθώς και Τεχνική στήριξη της υλοποίησής τους[/featurebox]
[featurebox type=»general_shaded» icon_position=»left»]Ερωτήσεις- Απαντήσεις[/featurebox]

Ομάδες Παραγωγών Ο.Π

[featurebox type=»general_shaded» icon_position=»left»]Ως ομάδα παραγωγών (ΟΠ) θεωρείται κάθε εθελοντική συνένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και:

οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα,αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων,παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων και αναλαμβάνει την εμπορία των προϊόντων αυτών[/featurebox]

Τι εννοούμε με τον όρο Ομάδα παραγωγών

[featurebox type=»general_shaded» icon_position=»left»]Σύμφωνα με το Νέο Νόμο Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) είναι κάθε ένωση που συγκροτούν παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, η οποία έχει νομική οντότητα ή αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας, όπως για παράδειγμα Αγροτικός Συνεταιρισμός(ΑΣ) ή μέρος ΑΣ με αντικείμενο δραστηριότητας ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων και ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.[/featurebox]

Κάθε ΟΠ έχει στόχο να

[featurebox type=»general_shaded» icon_position=»left»]Οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα.
Αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων.
Παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης ,αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.[/featurebox]

Τι απαιτείται για τη σύσταση μιας Ομάδας Παραγωγών;

[featurebox type=»general_shaded» icon_position=»left»]Η σύνταξη καταστατικού
Η υπογραφή του καταστατικού από είκοσι (20) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2810/2000, δηλαδή είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία απασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες της Ομάδας, πληρούν τους όρους του καταστατικού και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Ομάδας
Η έγκρισή του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο της έδρας της Ομάδας
Το καταστατικό της Ο.Π. πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον:

Τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έκδοση και την τροποποίηση των κανόνων του.
Την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ο.Π.
Κανόνες που εξασφαλίζουν στα μέλη το δημοκρατικό έλεγχο της Ο.Π. και των αποφάσεών της.
Κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το καταστατικό και ιδίως από τη μη καταβολή των χρηματικών εισφορών ή των κανόνων που έχει θεσπίσει η Ο.Π.
Κανόνες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, ιδίως όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής στην Ο.Π., η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.
Τους λογιστικούς και δημοσιονομικούς κανόνες για τη λειτουργία της Ο.Π..
Το καταστατικό του νομικού προσώπου της Ο.Π. υποχρεώνει τα μέλη:

Να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή στοιχείων σχετικών με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία περιβάλλοντος.
Να παρέχουν πληροφορίες για στατιστικούς λόγους σχετικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς.
Να καταβάλλουν χρηματικές ποινές για παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό.
Να είναι μέλη μίας μόνο Ο.Π. όσον αφορά την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος από μια δεδομένη εκμετάλλευση.
Να διαθέτουν το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της Ο.Π. με εξαίρεση:
Να πωλούν απευθείας στους καταναλωτές μέχρι ποσοστού 10% της παραγωγής τους.
Να διαθέτουν στο εμπόριο οι ίδιοι ή μέσω άλλης Ο.Π. που ορίζεται από τη δική τους Ο.Π. ποσότητες προϊόντων που είναι αμελητέες σε σχέση με τον όγκο της εμπορεύσιμης παραγωγής της Ο.Π. που ανήκουν.
Να διαθέτουν στο εμπόριο οι ίδιοι ή μέσω άλλης Ο.Π. που ορίζεται από τη δική τους Ο.Π. προϊόντα τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν εμπίπτουν στις εμπορικές δραστηριότητες της Ο.Π. που ανήκουν.
Να καταβάλουν τις χρηματικές εισφορές που προβλέπονται από το καταστατικό για τη δημιουργία και τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου.[/featurebox]

Ποια τα κίνητρα για τη Δημιουργία μιας Ομάδας Παραγωγών;

[featurebox type=»general_shaded» icon_position=»left»]Οι Αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών:

Έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, όπως στα Σχέδια Βελτίωσης ή τον Αναπτυξιακό Νόμο.
Δικαιούνται ενίσχυση από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ) για τα επιχειρησιακά προγράμματα προώθησης των προϊόντων τους.
Μπορεί να χρηματοδοτούνται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και μέχρι να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιχειρησιακά τους προγράμματα με σκοπό την ολική ή μερική κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας. Οι ΣΑΟ χρηματοδοτούνται από το ΤΓΚ αφού υποβάλλουν αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών και κόστους. Οι χρηματοδοτήσεις της παραγράφου αυτής υλοποιούνται με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΤΓΚ.
Έχουν σαν προϋπόθεση για τη λειτουργία τους την εφαρμογή τρόπων καλλιέργειας οι οποίες κινούνται στον άξονα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα να λαμβάνονται περισσότερα κονδύλια για τις δράσεις αυτές, όπως για παράδειγμα σε ότι έχει να κάνει με την πιστοποίηση.
Επωφελούνται φορολογικών κινήτρων όπως:
Τα καταστατικά και οι τροποποιήσεις τους δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.
Αγορές ακινήτων για τη δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους ή μεταχειρισμένων κινητών μέσων αγροτικής παραγωγής έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο.
Συμβάσεις μεταξύ ΟΠ και του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
Οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις από τα αναπτυξιακά προγράμματα απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου, καθώς και από κάθε άλλη εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.
Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό. Επίσης το μέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.[/featurebox]