• Home
  • /Αγροτικά
  • /Την ευρωπαϊκή στρατηγική για μια «Βιώσιμη Γεωργία» συζήτησαν οι υπουργοί στις Βρυξέλλες.

Την ευρωπαϊκή στρατηγική για μια «Βιώσιμη Γεωργία» συζήτησαν οι υπουργοί στις Βρυξέλλες.

Προκειμένου να δώσουν συνέχεια στην διαδικασία της Μόνιμης Επιτροπής Γεωργικής Έρευνας (SCAR) για την ανάλυση προοπτικών της ευρωπαϊκής γεωργίας και να συμβάλουν στην εκπόνηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για τη γεωργική έρευνα και καινοτομία, οι υπουργοί κλήθηκαν να εστιάσουν τις παρεμβάσεις τους κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας της 14 Δεκεμβρίου γύρω από το ακόλουθο ερώτημα: «Θα μπορούσαν οι υπουργοί να αναφέρουν, ποια συγκεκριμένα στοιχεία στην Έκθεση Ανάλυσης Προοπτικών της Μόνιμης Επιτροπής Γεωργικής Έρευνας θα πρέπει κατά τη γνώμη τους να αναδειχθούν κατά την εκπόνηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία στον γεωργικό τομέα;»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση μετά το πέρας του Συμβουλίου, «οι Υπουργοί προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την έκθεση πρόβλεψης για την «Αειφόρο γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία στη βιο-οικονομία – Μια πρόκληση για την Ευρώπη» που αναπτύχθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής Έρευνας (SCAR) (14927/15).

Η πλειοψηφία των αντιπροσωπειών χαιρέτισε την έκθεση που περιγράφονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για τη γεωργική έρευνα και την καινοτομία. Τόνισαν ότι η στρατηγική θα ενισχύσει επίσης τις συνέργειες μεταξύ της πολιτικής για την έρευνα και την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας. Συμφώνησαν με τους βασικούς τομείς προτεραιότητας για τη βιώσιμη γεωργία γύρω από τις οποίες οικοδομείται η στρατηγική και υπογράμμισαν τη σημασία του τομέα αυτού, όπως την πρώτη παροχή τροφίμων σε έναν αυξανόμενο πληθυσμό. Μερικά μέλη έκριναν επίσης και τη μεταφορά γνώσης μεταξύ της έρευνας και των γεωργών ως βασικό ζήτημα για την επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Η τέταρτη μελέτηR πρόβλεψης επικεντρώθηκε στη βιο-οικονομία, η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή όλων των τύπων βιομάζας και τη μετατροπή των εν λόγω πόρων και αποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Αντιμετωπίζει τις πολυδιάστατες προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής ανανέωσης. Η άσκηση ξεκίνησε την άνοιξη του 2014, προκειμένου να διερευνηθούν ειδικά οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας και της βιο-οικονομίας με έμφαση στο μέλλον. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε δημόσια διάσκεψη στις Βρυξέλλες, στις 8 Οκτωβρίου 2015.

Επισημαίνονται τρία σενάρια σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική (2050), που βασίζονται σε διαφορετικά επίπεδα της προσφοράς και της ζήτησης βιομάζας που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ευκαιρίες και τους κινδύνους για τους διάφορους τομείς.

Η πορεία των εργασιών της βιο-οικονομίας που περιγράφονται, παρουσιάζουν τρεις κύριους τομείς της μεταποίησης με τη χρήση βιολογικών πόρων από τον πρωτογενή τομέα: το φαγητό, τις ζωοτροφές, τα υλικά, τις χημικές ουσίες και τα καύσιμα-ενεργειακών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν στην πολυπλοκότητά τους μέσω μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης. Για τη μελλοντική πολιτική, βασική επίπτωση της ανάλυσης και των συμπερασμάτων της πρόβλεψης είναι ότι η βιο-οικονομία μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο εάν είναι βιώσιμη, όσον αφορά την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική της διάσταση.

Η προετοιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για τη γεωργική έρευνα και την καινοτομία εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2015, με ένα εργαστήριο στην Expo Μιλάνο. Η στρατηγική θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί σε ένα μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες από τις 26 έως τις 28 Γενάρη του 2016.

Η στρατηγική αυτή περιστρέφεται γύρω από πέντε βασικούς τομείς προτεραιότητας:

  • Η διαχείριση των πόρων και την κλιματική αλλαγή
  • Υγιέστερα φυτά και τα ζώα
  • Πλήρη οικολογική προσέγγιση από το αγρόκτημα στο επίπεδο του τοπίου
  • Νέα ανοίγματα για την αγροτική ανάπτυξη (εδαφική δυναμική, συστήματα τροφίμων και μη τροφίμων, κλπ)

Ενίσχυση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου στις αγροτικές περιοχές

πηγή: agro24.gr